Betingelser

 
  • Firmaoplysninger:Dkcommerce ApS (clkweb.dk) Birkhøjen 6D 8382 HinnerupCVR: 32074073

 • Generelle betingelser

  Ved domænebestilling erklærer registranten, at brugen af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod dansk lovgivning. Efter bestilling af et domæne, bliver det registreret umiddelbart efter hos DK-hostmaster eller registrant af internationale domæner. Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales registreringsgebyret kun, såfremt der ikke allerede er afgivet bestilling til DK-hostmaster eller registrant af internationale domæner.

 • Produktbetingelser

  ( Webhotel , Betalingssystem , Webshop )
  Produkter løber i minimum 12 hele måneder + måneden, hvor produktet bestilles. Efter 12 måneder fornyes produktet automatisk til en ny periode. Fejlbestilte perioder tilbagebetales ikke. Ønsker clkweb at opsige et abonnement, sker dette med en måneds skriftlig varsel over for kunden, dog kan clkweb altid uden varsel ret til at forestå lukning af et produkt, såfremt kunden gentagende gange har overtrådt clkweb's betingelser. clkweb vil fremsende en skriftlig begrundelse for lukningen med henvisning til betingelsen, der er overtrådt. Gene af andre brugere af clkweb produkter betragtes som misbrug af clkweb's ydelser. Dette kan til enhver tid medføre lukning, samt opsigelse af produktet. clkweb er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug. Ved webhoteller vil clkweb's hosting-partnere løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan clkweb's hosting-partnere til enhver tid fjerne disse scripts/programmer. Dette vil dog foregå i samråd med indehaveren.

 • Lov & ansvar

  clkweb's hosting-partnere tillader enhver form for information, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning. clkweb er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførelser, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om clkweb har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om clkweb kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. clkweb er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov, forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot, eller blokade. Dette gælder selv om clkweb er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af clkweb funktioner.
  Tillæg til Lov & ansvar vedr. Remotebackup clkweb tillader backup af enhver form for information uden begrænsning af art eller indhold.

 • Fri trafik

  Hos clkweb's hosting-partnere er der normalt fri trafik og fri båndbredde for alle webhoteller, dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra clkweb's hosting-partners servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan eksempelvis være overtrædelse af reglerne om websidens indhold, samt at denne overtrædelse forårsager et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug

 • Server drift/Linie drift

  clkweb's hosting-partnere tilstræber sig på, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. clkweb's hosting-partnere er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Alle produkter drives på højtydende Windows-og Linux/unix-servere med Red Hat. clkweb's hosting partnere tager backup af alle data, og systemerne er overvåget 24 timer i døgnet, hvilket sikrer, at vi kan tilbyde oppetid på over 99,9%. Serverne er placeret i specialindrettede serverrum, og alle servere er sikret mod strømsvigt med UPS strømbackup.

 • Tillæg til backup

  Det er altid kundens eget ansvar at have en kopi af backup af filer samt database. Som nævnt ovenfor sørger clkweb's hosting-partnere for, at der laves en backup. clkweb's hosting-partnere tager ikke backup af backuppen, og skulle der være nedbrud på backup serveren, er det kundens eget ansvar at have en kopi af backuppen. Er du i tvivl om, hvordan du henter din egen backup, så kontakt vores support afdeling.

 • Opgradering af Open Source, Magento, Joomla, Wordpress & Drupal, etc.

  For at holde din webshop eller hjemmeside så sikker som muligt anbefaler vi, at du sørger for at opgradere din webshop eller hjemmeside når stabile versioner frigives. Det er dit eget ansvar, at holde dig orienteret omkring opdateringer og sørger for opgradering. clkweb tilbyder opgradering af din hjemmeside eller webshop mod betaling. clkweb's hosting partnere forbeholder sig ret til øjeblikkeligt at lukke ned for et webhotel som er blevet angrebet pga. ikke opdateret software. Kontakt os for nærmere information og priser for opgradering af dit Open Source System.

 • Salg af moduler fra clkweb

  Når du bestiller et modul fra clkweb gælder modulet pr. domæne. Har du en Magento Webshop som kører med multistore på forskellige domæner, skal du købe et modul til hvert domæne som shoppen anvender.

 • Registreringsgebyr

  Til dækning af DK-hostmasters omkostninger betaler registranten en årsafgift på kr. 40,- excl. moms, der opkræves ved køb af .dk-domænet. Registranten har pligt til senest 10 måneder efter registrering at meddele DK-hostmaster, hvilken gyldig e-mail-konto, der kan anvendes ved udsendelse af faktura via e-mail. Betaling af årsafgift skal foregå via PBS eller andet elektronisk medie foreskrevet af DK-hostmaster. Betaling af årsafgiften giver registranten ret til løbende at få ændret i databaseoplysninger om domænet uden yderligere betaling, herunder f.eks. skift af navneservere eller ændringer i selskabs- eller personoplysninger.
  Ved registrering af Internationale top-level domæner ( .info, .net, .com, .org, .biz, m.v. ) betales clkweb's nettoudgift ved registrering.

 • Kortbetaling

  Du kan på clkweb betale med følgende kort:
  Visa | Mastercard | Maestro | JCB | Diners | American Express.

 • Betalingsbetingelser

  lle ydelser ved clkweb er oplyst i danske kroner og ekskl. moms, hvor intet andet er opgivet. Alle ydelser ved clkweb betales enten online eller efter faktura. clkweb fremsender kun faktura, såfremt kunden forlanger det. Alle fakturaer fremsendes pr. email. Der tillægges ikke administrationsgebyr. Vores system sender automatisk faktura(er) ud 8 dage før forfaldsdato. Ved for sen betaling pålægges der 2% i rente. Såfremt betalingen for fakturaerne ikke er clkweb i hænde herefter, har clkweb ret til at stoppe webhotellet indtil betalingen er modtaget. Kunden får ikke refusion for perioder med lukning, såfremt disse skyldes manglende betaling.
  clkweb rykker kunden tre gange, inden betalingen overdrages til inddrivelse via ekstern assistance. Ved hver rykker tillægges et administrationsgebyr på kr. 100,- + moms.

 • Opsigelsesbetingelser

  Alle bestillinger kan til enhver tid opsiges skriftligt eller pr. mail med otte dages varsel. Produktet ophører når den aktuelle periode udløber, medmindre andet er aftalt på tryk. Alle ophør / opsigelser skal foregå skriftligt eller pr. mail, og webhotellets afbestilling bekræftes skriftligt af clkweb. clkweb refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

 • God Skik

  clkweb skal være et godt sted for alle. Alle webdesigns og programmeringer m.m. skal derfor udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. clkweb kan dog aldrig drages til ansvar over for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden clkweb's accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug.

 • Værneting

  Kunden erklærer sig bekendt med clkweb generelle handelsbetingelser. clkweb forbeholder sig ret til at foretage ændringer i handelsbetingelserne uden forvarsel. Ethver tvist i anledning af denne aftale skal afgøres efter dansk ret med sø- og handelsretten i København som værneting i første instans.

 • Oplysning om klagemuligheder

  Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til: Center for Klageløsning i:
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby
  Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

 • Hvis du vil gå videre med din klage

  Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til:
  Teleankenævnet
  Axeltorv 6, 3. sal Th.
  DK-1609 København V
  Du kan klage til Teleankenævnet via www.forbrug.dk

Copyright © 2009-2023 DKCOMMERCE APS (CLKWEB.DK). All rights reserved.